فعالیت خط مترو تهران - کرج در روز جمعه این هفته

۱۳۷ آنلاین: خط مترو تهران - کرج به دلیل انجام عملیات بهسازی روزهای جمعه پذیرش مسافر ندارد اما با توجه به برگزاری مسابقه فوتبال و به منظور تسهیل تردد تماشاگران این مسابقه، خط ۵ مترو روز جمعه از ساعت ۱۵ تا ۲۱ و ۳۰ دقیقه فعال خواهد بود.

137 آنلاین:  خط مترو تهران - كرج به دلیل انجام عملیات بهسازی روزهاي جمعه پذيرش مسافر ندارد اما با توجه به برگزاری مسابقه فوتبال و به منظور تسهیل تردد تماشاگران اين مسابقه، خط 5 مترو روز جمعه از ساعت ۱۵ تا ۲۱ و ۳۰ دقیقه فعال خواهد بود.


مشاهده در وبسایت منبع