طنز/ یعنی از اپوزیسیون هم شانس نیاوردیم

یعنی از اپوزیسیون هم شانس نیاوردیم. رهبر معارضان چین میشه عالیجناب دالایی لاما؛ رهبر اپوزیسیون ما هم شده این قازقلنگ! یه فکری بکنید توروخدا!

یعنی از اپوزیسیون هم شانس نیاوردیم. رهبر معارضان چین میشه عالیجناب دالایی لاما؛ رهبر اپوزیسیون ما هم شده این قازقلنگ!
یه فکری بکنید توروخدا!

مشاهده در وبسایت منبع