طنز/ حاجی بده تسبیح رو، انگار تاکتیک عوض شد!

روحانی: سپاه نه تنها در دل مردم ایران که در دل مردم عراق، کردها، سوریه و لبنان هم جا دارد. زنگنه: حاجی بده تسبیح رو، انگار تاکتیک عوض شد!

روحانی: سپاه نه تنها در دل مردم ایران که در دل مردم عراق، کردها، سوریه و لبنان هم جا دارد.

زنگنه: حاجی بده تسبیح رو، انگار تاکتیک عوض شد!

مشاهده در وبسایت منبع