تهران با ۲۲ میلی متر بارش در ۲۰ روز

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما به این ترتیب ذخیره آبی مخازن سدهای تهران به این شرح است: سد لار ۸۵ میلیون متر مکعب، سد طالقان ۲۹۴ میلیون متر مکعب، سد کرج ۱۴۴ میلیون متر مکعب، سد لتیان ۶۲ میلیون متر مکعب و سد ماملو ۱۹۳ میلیون متر مکعب آب دارد.

میانگین بارش از ابتدای سال آبی (اول مهر) تاکنون در استان تهران 22 میلی متر ثبت شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما به این ترتیب ذخیره آبی مخازن سدهای تهران به این شرح است: سد لار 85 میلیون متر مکعب، سد طالقان 294 میلیون متر مکعب، سد کرج 144 میلیون متر مکعب، سد لتیان 62 میلیون متر مکعب و سد ماملو 193 میلیون متر مکعب آب دارد.

بنابر این گزارش مخزن این سدها به ترتیب سد لار 9 درصد، سد طالقان 70 درصد، سد کرج 78 درصد، سد لتیان 82 درصد و سد ماملو 77 درصد پر است به این ترتیب: سدهای پنچگانه تأمین کننده آب تهران در مجموع 777 میلیون متر مکعب آب دارد.مشاهده در وبسایت منبع