پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش بخوانند

بازار نیوز - پذیرفته شدگان جهت ارائه مدارک، مستندات، تشکیل پرونده اولیه و دریافت معرفی نامه برای انجام مصاحبه بر اساس برنامه زمانی با همراه داشتن مدارک به آدرس تهران ، میدان فلسطین ، خیابان طالقانی غربی ، بعد از خیابان شهید سرپرست ، کوچه شهید دستخوش ، پلاک ۱۵ معاونت آموزش و پرورش ...

بازار نیوز - پذیرفته شدگان جهت ارائه مدارک، مستندات، تشکیل پرونده اولیه و دریافت معرفی نامه برای انجام مصاحبه بر اساس برنامه زمانی با همراه داشتن مدارک به آدرس تهران ، میدان فلسطین ، خیابان طالقانی غربی ، بعد از خیابان شهید سرپرست ، کوچه شهید دستخوش ، پلاک ۱۵ معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی ( ساختمان شماره ۳) طبقه چهارم ، مراجعه کنند.
عدم مراجعه برای ارائه مدارک، تشکیل پرونده و مصاحبه در زمان و محل اعلام شده به منزله انصراف تلقی شده و افراد حق اعتراض نخواهند داشت.

مشاهده در وبسایت منبع