بیمه نامه زائرین اربعین چیست؟

موضوع بیمه نامه اربعین عبارت است از پوشش بیمه ای عمر زمانی (فوت به هر علت)، فوت یا نقص عضو و از کارافتادگی دایم کلی یا جزیی ناشی از حوادث و درمان کلیه بیمه شدگانی که از طریق سامانه سماح ثبت نام نموده و از مرزهای قانونی کشور به قصد شرکت در زیارت اربعین حسینی به کشور عراق ...

به گزارش جهان نیوز ، موضوع بیمه نامه اربعین عبارتست از پوشش بیمه ای عمر زمانی (فوت به هر علت)، فوت یا نقص عضو و از کارافتادگی دایم کلی یا جزیی ناشی از حوادث و درمان کلیه بیمه شدگانی که از طریق سامانه سماح ثبت نام نموده و از مرزهای قانونی کشور به قصد شرکت در زیارت اربعین حسینی به کشور عراق مسافرت می نمایند. تعریف حادثه: منظور از حوادث موضوع این بیمه نامه، هر واقعه ناگهانی ناشی از عامل خارجی است که بدون قصد و اراده بیمه شده در مدت بیمه رخ دهد و منجر به جرح، نقص عضو، از کارافتادگی یا فوت بیمه شده گردد. با توجه به شرایط کشور عراق خطرات ناشی از اقدامات تروریستی و درگیری های داخلی در کشور عراق نیز مشمول پوشش های این بیمه نامه می باشد.
منظور از نقص عضو یا از کارافتادگی دایم کلی یا جزیی عبارتست از: قطع، تغییر شکل یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن که به علت حوادث تحت پوشش بیمه نامه به وجود آید و وضعیت دایم و قطعی داشته باشد.


مشاهده در وبسایت منبع