هشدار/اگر در حین رانندگی عطسه کنید میمیرید!

به گزارش روزپلاس؛ اگر با سرعت ۹۶ کیلومتر بر ساعت درحال رانندگی باشید و عطسه کنید، مسافت ۱۵.۵ متر را با چشمان بسته حرکت می کنید.

به گزارش روزپلاس؛ اگر با سرعت ۹۶ کیلومتر بر ساعت درحال رانندگی باشید و عطسه کنید، مسافت ۱۵.۵ متر را با چشمان بسته حرکت می کنید.

مشاهده در وبسایت منبع