به گزارش روزپلاس؛ زمانی که لباس شما بر اثر سوختگی سطحی یا سیگار زرد شده ، زیاد نگران نباشید. با قند بر روی لکه زرد رنگ بکشید و آنقدر این کار را انجام دهید تا لکه از بین برود. مهر

به گزارش روزپلاس؛ زمانی که لباس شما بر اثر سوختگی سطحی یا سیگار زرد شده ، زیاد نگران نباشید. با قند بر روی لکه زرد رنگ بکشید و آنقدر این کار را انجام دهید تا لکه از بین برود.


مشاهده در وبسایت منبع