فیلم/ صحبت های یکی از ساکنین مسکن مهر پس از تخریب ساختمان: در زلزله خانواده خود را از دست دادیم، بدبخت شدیم

صحبت های یکی از ساکنین مسکن مهر که در زلزله خانواده خود را از دست داد: ۴سال بود در مسکن مهر ساکن بودیم / مادرم، خواهرم ،مادربزرگم همه را از دست دادیم بدبخت شدیم


مشاهده در وبسایت منبع