دکترامیر منصوری در گفت و گو با خبرنگار جی پلاس با رد اظهارت متفرقه دستگاههای مسئول درباره روی گسل بودن مسکن مهر سرپل ذهاب، توضیحات کارشناسی جالبی را در این باره مطرح کرد: ** در صدور پروانه ساخت، محاسبات گسل انجام نمی شود! این کارشناس معماری و برنامه ریزی شهری در ابتدا عنوان ...


مشاهده در وبسایت منبع