عمق فاجعه زلزله فراوان است

گروه جامعه: درخانه هایی که اکنون در دشت ذهاب، ازگله و قصرشیرین با خاک یکسان شده، روزگاری زندگی جریان داشت، ولی یکباره و تنها به اندازه یک فریاد ساده همه چیز ویران شد و کرمانشاه لرزید نه یک یا دو بار بلکه صدها بار و ...


مشاهده در وبسایت منبع