شبکه های اجتماعی و سه نکته فرهنگی، امنیتی و قضایی

حجت الاسلام محمد مطهری، فرزند شهید مطهری، در یادداشتی تلگرامی با عنوان «شبکه های اجتماعی و سه نکته فرهنگی، امنیتی و قضایی» نوشت:

حجت الاسلام محمد مطهری، فرزند شهید مطهری، در یادداشتی تلگرامی با عنوان «شبکه های اجتماعی و سه نکته فرهنگی، امنیتی و قضایی» نوشت:

مشاهده در وبسایت منبع