وضعیت بهداشت و درمان در مناطق زلزله زده کرمانشاه پایدار است/ انجام اولین عمل جراحی در بیمارستان موقت امروز

پیر حسین کولیوند ظهار داشت: بیمارستان ویزه سرپل ذهاب که پس از زلزله راه اندازی و تجهیز شد امروز به شرایط پایداری رسیده است و بخش های مختلف آن مشغول فعالیت شده است. این بیمارستان دارای اتاق عمل، بخش سی سی یو، آزمایشگاه و بخش بستری زنان و مردان به صورت مجزا است.

پیر حسین کولیوند ظهار داشت: بیمارستان ویزه سرپل ذهاب که پس از زلزله راه اندازی و تجهیز شد امروز به شرایط پایداری رسیده است و بخش های مختلف آن مشغول فعالیت شده است. این بیمارستان دارای اتاق عمل، بخش سی سی یو، آزمایشگاه و بخش بستری زنان و مردان به صورت مجزا است.
وی ادامه داد: امروز اولین عمل جراحی در این بیمارستان انجام می شود.

سرپرست اورژانس کشور تاکید کرد: پرسنل بیمارستان سرپل ذهاب محلی هستند و از افراد بومی انتخاب شده اند.

کولیوند تاکید کرد: وضعیت بهداشت و درمان در سر پل ذهاب به وضعیت پایدار رسیده است و امیدواریم هرچه سریعتر بیمارستان تخریب شده این سازمان بازسازی و مقاوم سازی شود.

سرپرست اورژانس کشور گفت: وضعیت بهداشت و درمان در مناطق طلطله زده کرمانشاه به ویژه در سرپل ذهاب پایدار شد.

مشاهده در وبسایت منبع