مسابقات قهرمانی کاراته رده های سنی در قزوین برگزار شد

به گزارش خبرگزاری ایلنا، در رده سنی نوجوانان در وزن منهای ۵۲ کیلوگرم معراج محمدی، امیر حسین پیروی فرد ، مهدی شقاقی و امیر حسین باجلان، در وزن منهای ۵۷ سینا اسلامی، سورنا باغبان آقایی، سبحان کرمی و رضا قره پور و در وزن منهای ۶۳ کیلوگرم کامیار طاهر خانی، ماهان حمیدی، محمد رضا ...

به گزارش خبرگزاری ایلنا، در رده سنی نوجوانان در وزن منهای 52 کیلوگرم معراج محمدی، امیر حسین پیروی فرد ، مهدی شقاقی و امیر حسین باجلان، در وزن منهای 57 سینا اسلامی، سورنا باغبان آقایی، سبحان کرمی و رضا قره پور و در وزن منهای 63 کیلوگرم کامیار طاهر خانی، ماهان حمیدی، محمد رضا زینلی و مجتبی مرادی مقام های اول تا سوم مشترک را به دست آوردند.

در وزن منهای 70 کیلوگرم حسین اسماعیلی، پارسا ایرانی، محمد معصومی و ابوالفضل شالی، در وزن مثبت 70 حمید رضا حیدریان، مجید قاسمی، ابوالفضل نصیری و علی محمدی به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.

در رده سنی جوانان وزن 55 کیلوگرم امیر حسین بهرامی، محمد احمدی، علیرضا زارعی و سهیل بابایی، در وزن منهای 61 کیلوگرم امیر حسین طاهر نژاد، علیرضا نعیمی، امیر حسین رجبی و امیر حسین ملا زاده رتبه های اول تا سوم مشترک را کسب کردند.

در وزن منهای 68 ابوالفضل نصیری، کاوه دست افکن، محمد رضا شاه محمدی و محمد حسین بابایی، در وزن 76 کیلوگرم سامان اولادی، مهدی بابایی، مسعود معصومی و علیرضا صفری، در وزن مثبت 76 و محمد رضا محبی، پویا اسدی، علی کشاورز و محمد مهدی علیان حائز رتبه های برتر شدند.

در رده سنی امید در وزن منهای 55 مسعود زارعی، محمد رضا حسین پور، رضا عابدینی و علی محمدی، در وزن منهای 60 محمد حسین قاسمی، میلاد ایوبی، مجتبی باجلان و سید سبحان مجابی، در وزن منهای 67 امیر حسین بابایی، سید محمد امین طباطبایی، اسماعیل شعبانی و محمد رضا کاظمی و در وزن منهای 75 رئوف دست افکن، ابراهیم شعبانی، امیر حسین رحمانی و جواد رجبی و در وزن منهای 84 کیلوگرم دانیال دست افکن، علیرضا رحمانی و حمید رضا نادری به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.


مشاهده در وبسایت منبع