تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی چه مجازاتی دارد؟

خبرگزاری میزان- هرکس به طور غیرمجاز داده های دیگری را از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون تا چهل میلیون ریال محکوم میشود.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، هر کس در تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی نقش داشته باشدطبق قانون مجازات اسلامی به مجازات های ذیل محکوم می شود.
ماده ۷۳۶ قانون مجازات اسلامی (ماده ۸ قانون جرایم رایانه ای) بیان می کند: هرکس به طور غیرمجاز داده های دیگری را از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

ماده ۷۳۷ قانون مجازات اسلامی (ماده ۹ قانون جرایم رایانه ای) بیان می کند: هر کس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل: واردکردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آن ها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

ماده ۷۳۸ قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۰ قانون جرایم رایانه ای) بیان میکند: هرکس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل: مخفی کردن داده ها، تغییر گذر واژه یا رمزنگاری داده ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۷۳۹ قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۱ قانون جرایم رایانه ای) بیان می کند: هرکس به قصد خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد (۷۳۶)، (۷۳۷) و (۷۳۸) این قانون را علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار می روند، از قبیل: خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهدشد.


مشاهده در وبسایت منبع