اشتباه در مدیریت قبلی نباید باعث سیاست های انقباضی شهردار فعلی شود

- همشهری آنلاین: رییس شورای شهر تهران، ری و تجریش با اشاره به قرائت عملکرد شهرداری و شورای شهر در ۱۲ سال گذشته از سوی شهردار فعلی گفت: در قضاوت ها رعایت انصاف را داشته و مراقب افراط و تفریط ها باشیم و نباید سیاست های انقباضی را دنبال کنیم.

محسن هاشمی: به گزارش همشهری آنلاین، محسن هاشمی در ابتدای جلسه شورای شهر تهران، ری و تجریش با بیان اینکه ۱۴۰ روز از حضور نجفی در شهرداری تهران می گذرد، اظهار داشت: امروز سند تحویل و تحول شهرداری تهران و شورای شهر چهارم در ۱۲ سال گذشته قرائت می شود.

وی افزود: البته برای بررسی عملکرد شهرداری و شورای قبلی نیاز به فرصت و اختیارات قانونی بیشتر است تا بتوانیم گزارش دقیقی را ارائه کنیم.

رییس شورای شهر تهران، ری و تجریش اظهار داشت: البته باید این قضاوتها با رعایت انصاف باشد تا دچار افراط و تفریط و سیاه نمایی و برعکس سفید نشان دادن همه چیز نشویم.

هاشمی تاکید کرد: نباید اشتباه و افراط در سیاستهای مدیریتی قبل باعث شود ما سیاست های انقباضی بگیریم و خدای ناکرده دچار رکود و روزمرگی در پروژه های مهم مثل حمل و نقل و ترافیک شویم.

مشاهده در وبسایت منبع