پایان موفقیت آمیز بررسی پروازی دستگاه های کمک ناوبری جدید فرودگاه سردار جنگل رشت

به گزارش ایلنا از رشت، مدیرکل فرودگاه سردارجنگل رشت از پایان موفقیت آمیز وارسی پروازی دستگاه های کمک ناوبوی جدید در این فرودگاه خبر داد. غلامرضا کریم آقایی گفت: دستگاه های کمک ناوبری فرودگاه سردارجنگل رشت اعم از DME و DVOR که اخیرا نصب شده بود توسط کارشناسان پرواز وارسی و نوتام ...

به گزارش ایلنا از رشت، مدیرکل فرودگاه سردارجنگل رشت از پایان موفقیت آمیز وارسی پروازی دستگاه های کمک ناوبوی جدید در این فرودگاه خبر داد.

غلامرضا کریم آقایی گفت: دستگاه‌های کمک ناوبری فرودگاه سردارجنگل رشت اعم از DME و DVOR که اخیرأ نصب شده بود توسط کارشناسان پرواز وارسی و نوتام عملیات بودن این سامانه ها صادر شد.


مشاهده در وبسایت منبع