یک جشن و این همه شعار مرگ بر ...!

اسماعیل حسین پور شعارهای راهپیمایی و جشن ۲۲ بهمن را که می شنوم به ویژه آنهایی که صدا و سیمای ما پخش می کند بیش از آن که بوی بهمن و انقلاب و امید و آرمان های بلند ۵۷ بدهد بوی مرگ می دهد.


مشاهده در وبسایت منبع