تاکیذ بر اجرای تمامی فصول قانون اساسی

روزنامه بهار: یکی از مهمترین فصول مشترک جریانات مختلف سیاسی در کشور قانون اساسی است. قانون اساسی که با سعی و تلاش بزرگان انقلاب در همان سال های ابتدایی پیروزی انقلاب مردم ایران، با نگاهی به قوانین کشورهای پیشرفته جهان نوشته شد و در آن، این کوشش نمایان است که علاوه رعایت ...


مشاهده در وبسایت منبع