فاز ۱۳ ایرانی ترین فاز پارس جنوبی + گزارش

کد ویدیو دانلود <div id="video-display-embed-code_1898989" ><script type="text/JavaScript" src="http://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/2031883/1898989?width=400&height=300"></script></div>

تا پیش از پایان نیمه اول سال آینده روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز از چاههای فاز 13 میدان گازی پارس جنوبی برداشت می شود.

مشاهده در وبسایت منبع