اقتصاد ایران هر روز دولتی تر می شود

گروه اقتصادی: شکرخدایی با اشاره افزایش سهم هزینه جاری در بودجه ۹۷ گفت: دولت هر سال بزرگ تر می شود. چند سال دیگر بودجه عمرانی به نزدیک صفر می رسد، کل پول نفت و مالیات و عوارضی که از مردم می گیریم، حقوق کارکنان دولت و یارانه ها شده و چیزی باقی نمی ماند.


مشاهده در وبسایت منبع