رقم خبر: چند درصد مردم ایران زیر خط فقر هستند؟

رقم خبر برای «رد نشدن» از کنار ارقام موجود در خبرهاست.گاهی ارقامی وجود دارد که با چند لحظه فکر کردن به آن به موضوعات جدیدی پی خواهیم برد.


مشاهده در وبسایت منبع