انتصاب سرپرست سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران با حکم نجفی

به گزارش ایسنا، نجفی در این حکم به استناد مفاد اساسنامه و مصوبه مورخ ۱۹ اسفندماه جاری شورای سازمان و مصوبه ۲۱/۱۲/۹۶ هیات مدیره سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران، اکبر نعمتی را به عنوان عضو هیات مدیره و سرپرست سازمان خدمات اجتماعی منصوب کرد.

اکبر نعمتی در حکمی از سوی نجفی به عنوان عضو هیات مدیره و سرپرست سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران منصوب شد.

به گزارش ایسنا، نجفی در این حکم به استناد مفاد اساسنامه و مصوبه مورخ 19 اسفندماه جاری شورای سازمان و مصوبه 21/12/96 هیات مدیره سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران، اکبر نعمتی را به عنوان عضو هیات مدیره و سرپرست سازمان خدمات اجتماعی منصوب کرد.

همچنین در این حکم آمده است: امید است با بهره مندی از نگاه دقیق علمی با رعایت مفاد اساسنامه به کاهش آسیب های اجتماعی و توانمندسازی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده با استفاده از ظرفیت های مردمی با رعایت اسناد فرادست و برنامه های مصوب شهرداری تهران، در راستان ارتقای سطح کیفی سازمان و تسریع در انجام خدمت رسانی ضمن هماهنگی با سایر اعضای هیات مدیره، تمام توان خود را جهت افزایش امید، جلب مشارکت شهروندان و تحقق شکوفایی شهر تهران به کار گیرید.

 

انتهای پیام


مشاهده در وبسایت منبع