۷۹۰ هزار و ۵۶۱ نفر؛ افزایش تعداد شاغلین در سال۹۶

تعداد شاغلین در سال ١٣٩٦ نسبت به سال گذشته ۷۹۰ هزار و ۵۶۱ نفر افزایش یافته است. ( منبع )

تعداد شاغلین در سال ١٣٩٦ نسبت به سال گذشته ۷۹۰ هزار و ۵۶۱ نفر افزایش یافته است. ( منبع )

مشاهده در وبسایت منبع