۱۲۰۰ دلار؛ قیمت زعفران ایران در بازار جهانی

قیمت هر کیلو گرم زعفران ایران در بازار جهانی را ۹۰۰ تا ۱۲۰۰ دلار است. ( منبع )

قیمت هر کیلو گرم زعفران ایران در بازار جهانی را ۹۰۰ تا ۱۲۰۰ دلار است. ( منبع )

مشاهده در وبسایت منبع