میزان رشد اقتصاد ایران در سال ۹۶+جدول

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ بر اساس نتایج حساب های ملی فصلی مرکز آمار ایران بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰، نرخ رشد محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار) در سال ١٣٩٦، ۳.۷ درصد بوده است مرکز آمار ایران اعلام کرد بر اساس نتایج حساب های ملی فصلی مرکز آمار ایران بر مبنای سال پایه ...

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ بر اساس نتایج حساب های ملی فصلی مرکز آمار ایران بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰، نرخ رشد محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار) در سال ١٣٩٦، ۳.۷ درصد بوده است
مرکز آمار ایران اعلام کرد بر اساس نتایج حساب های ملی فصلی مرکز آمار ایران بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰، نرخ رشدمحصول ناخالص داخلی ایران با نفت (به قیمت بازار) در سال ١٣٩٦، ۳.۷ درصد بوده است. رشد بدون نفت هم ۴.۳ درصد بوده است.

نتایج مذکور حاکی است رشته فعالیت های گروه کشاورزی ١ درصد، گروه صنعت (شامل: استخراج نفت خام و گاز طبیعی، سایر معادن، صنعت، انرژی و ساختمان) ۱.۶ و فعالیت های گروه خدمات ۶.۸ رشد داشته است.

منبع: تسنیم


مشاهده در وبسایت منبع