حمیدفرخ نژاد: جناب آقای روحانی اجازه؟!

برترین ها: حمید فرخ نژاد در آخرین پست اینستاگرامی خود به سخنان دیشب رییس جمهور در رابطه با اوضاع اقتصادی واکنش نشان داد.

حمید فرخ نژاد در آخرین پست اینستاگرامی خود به سخنان دیشب رییس جمهور در رابطه با اوضاع اقتصادی واکنش نشان داد.

برترین ها: حمید فرخ نژاد در آخرین پست اینستاگرامی خود به سخنان دیشب رییس جمهور در رابطه با اوضاع اقتصادی واکنش نشان داد.

حمیدفرخ نژاد: جناب آقای روحانی اجازه؟!


مشاهده در وبسایت منبع