ببینید/در تایلند دستگاهی برای تولید برق از باد ماشین ها وجود دارد که در این ویدیو میبینید

با عبور ماشینها در اتوبان ها باد تولید شده و این دستگاه از این باد برای تولید انرژی الکتریکی استفاده میکند


مشاهده در وبسایت منبع